தமிழ்ப்பதிவுகளில் அரசியல்வாதிகள்

தமிழ் வலைப்பதிவுலகில் அரசியல்(வாதிகள்)

\Tamil Blogs Politics\

நன்றி: ToonDooவில் பிரபலமானவர்கள் பட்டியலில் இந்திய, தமிழக அரசியல்வாதிகள் முகங்களை வரைந்து வைத்திருக்கும் பெயர் தெரியாத நண்பர்களுக்கு.

விக்கி குரு

ஊக்கம்: Tamil Toons

குறிப்பு: http://toondoo.com தளத்தில் தமிழ் எழுத்துக்களை எழுத text – foreign தேர்ந்தெடுத்து தமிழ் எழுத்துக்களை வேறு இடத்தில் வெட்டி ஒட்டுங்கள். நேரடியாக எழுதினால் வராது.