வலையிடம் விற்பனை – 2 GB @ 1500 INR ஆண்டுக் கட்டணம்

ஆண்டுக்கு 1500 இந்திய ரூபாய் செலவில் 2 GB வலையிடம் கிடைக்கிறது. மேல் விவரங்களுக்கு MilkHost வழங்கும் Web hosting பார்க்கவும்.