பழைய Paper கவிதைகள் – பூ!

வண்டுகள் எல்லாம் உன்னை மொய்த்தால்

என்ன செய்யும் பூ

வாடாமல்?

சிகப்போ மஞ்சளோ

ஒற்றை ரோஜா வேண்டாம் சஹா!

குறைந்தது நான்கு பூக்களாவது வேண்டும் –

என்னோடு சந்தோஷப்பட!


Comments

One response to “பழைய Paper கவிதைகள் – பூ!”

  1. mahatmamani Avatar
    mahatmamani

    ஒற்றை ரோஜா வேண்டாம் சஹா நண்பா வார்தைகள் நார்தனமிடுகின்றன !