தாய்மொழியை மறப்பது எப்படி?

தாய்மொழியை மறக்கடித்து தேசிய மொழியைப் படிப்பது எப்படி ?

தமிழார்வம், மொழியார்வம் உள்ளோர் அவசியம் படிக்க வேண்டிய கட்டுரை.