தமிழ் உரைபேசி

கோபி உருவாக்கும் ஔவை உரைபேசி மென்பொருளுக்கு தெளிவான தமிழ் ஒலிப்பும் நல்ல குரல் வளமும் உடைய தமிழ்நாட்டு, இலங்கை ஆண் / பெண் / குயில் / கிளி உடனடியாகத் தேவை.


Comments

2 responses to “தமிழ் உரைபேசி”

  1. ரவிசங்கர் Avatar
    ரவிசங்கர்

    நன்றி மயூ. பின்னணியில் இரைச்சல் இருக்கே..இதை audacityயில் நீக்க முடியுமா? இந்தக் கோப்பை விக்கிபீடியாவிலும் பதிவேற்றி வையுங்களேன்..