என் @tamilravi Tweets கிரியேட்டிவ் காமன்சு உரிமத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது

உடல் மண்ணுக்கு. அறிவு உலகுக்கு 🙂

Creative Commons License
@tamilravi Tweets by Ravishankar Ayyakkannu is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://twitter.com/tamilravi.
Permissions beyond the scope of this license may be available at https://blog.ravidreams.net/tamilravi-tweets.